بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

8 مارس 2021

روز جهانی زن‌ فرصتی برای اندیشیدن و ارج نهادن به دستاوردهای نیمی از جامعه بدون توجه به تقسیم بندی های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی یا باورهای سیاسی آنان است.
این روز در عین حال فرصتی برای سنجش مبارزات و دستاوردهای گذشته و مهمتر از همه آماده سازی برای آینده و فرصت هایی که در انتظار نسل های بعدی زنان است.

رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی، با زیر پا گذاشتن دستاوردهای ملی دوران ایرانساز پهلوی از جمله برابری حقوقی زن و مرد در عرصه اجتماع، بیش از چهار دهه است که با شلاق دین و زنجیر سنت و زندان حجاب، خشونت وحشیانه و گسترده‌ ای را با آزار و دستگیری و زندان و اعدام و سنگسار بر زنان اعمال کرده است. حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، اعلام رسمی نابرابری جنسیتی و نماد فرودستی و تبعیت زن از مرد تحت قانون شریعت است. قوانین خشن و مجازات‌های قرون‌ وسطایی نظام اسلامی، رسمیت دادن به سرکوب و تبعیض و خشونت علیه زنان است تا پرچم ایدئولوژیکِ نظام اسلامی را بر پیکره زنان به اهتزاز درآورد.

تحت چنین حکومتی زنان باید همواره در جامعه از آزار و کنترل مامورین مواجب‌بگیر این نظام بگریزند و در اماکن عمومی از آزار جنسیتی روزمره‌ در هراس باشند. اسیدپاشان بی مهابا از پیگرد قانونی به «زنان بدحجاب» یورش برده و مُهر این خشونت وحشیانه را برای همیشه بر صورت و بدنشان نقش می زنند.

دردناک تر آن که اگر درمدرسه و دانشگاه، کوچه و خیابان ، و محیط کار این نیروهای سرکوبگر رژیم هستند که حقوق زنان را پایمال می‌کنند، بدآموزی های فرهنگی و تبلیغات واپسگرایانه این وظیفه را در خانه به شوهر، پدر، برادر و فرزندِ پسر تفویض کرده و به آن وجاهت قانونی و عرفی می دهند. اگر زن در بیرون از خانه به جرم گردن ننهادن و سرکشی از «حجاب اجباری» روانه بازداشتگاه‌ می شود، فرهنگ تحمیلی شریعت می کوشد تا نقش این حاکم شرع را در خانه به مرد واگذارد؛ و اگر رژیم  اسلامی زنان را به جرم عشق ورزیدن اعدام یا سنگسار نکند، فرهنگ «غیرت» و «ناموس» و حفظ «آبرو» همچنان حکم قتل آنان را صادر می‌کند. خشونت تحمل‌ناپذیر در خانه گاه تا به آنجا می رسد که زن را وادار به خودکشی و خودسوزی می کند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از زنانی که برای برابری حقوق خود مبارزه می کنند و مردانی که دوش به دوش آنان می رزمند حمايت كرده و ازهمه‌ سازمان ها و احزاب آزاديخواه به ویژه از كميسيون زنان پارلمان اروپا درخواست دارد که همبستگی خود را با مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، خشونت و نابرابری دولتی، و تحمیلات عرفی و مذهبی اعلام کرده و آنان را قاطعانه و به هر شکل ممکن برای ساختن جامعه‌ای که در آن هیچ زنی به خاطر زن بودن مورد خشونت خانگی، اجتماعی و حکومتی قرار نگیرد یاری و پشتیبانی كنند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)