بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

25 نوامبر 2020
روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

25 نوامبر و روز جهانی نه به خشونت علیه زنان، یادآور قتل دردناک سه خواهر، معروف به خواهران میرابل، زیر شکنجه سازمان امنیت ارتش جمهوری دومنیکین درسال 1960 است. فعالین حقوق زنان 21 سال تلاش کردند تا بتوانند روز کشته شدن این سه خواهر را بعنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان مطرح کنند و 18 سال طول کشید تا در سال 1999 این روز در سازمان ملل رسما بعنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام شود.

متأسفانه حتی در جوامع پیشرفته که قوانین، مجازاتهای سختی را علیه خشونت ورزان اعمال میکند، هنوز هم نمونه های آشکار و پنهان انواع خشونت علیه زنان را می توان  دید. در کشور ما، ایران، علاوه بر فرهنگ مردسالارانه‌، قوانین رژیم اخوندی هم بر زن ستیزی بنیان نهاده شده و خشونت و تبعیض علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل گردیده است.‌

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقـام و منزلـت هـر فرد انسانی  صرف نظر از جنـسیت، تأکیـد بر برابری حقـوق زنـان و مـردان را در زندگـی سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـه رسـمیت شـناخته است. و تنهـا راه تشـکیل جامعه پیشرفته بین المللی را برقراری مساوات و عدالت در برابری بیـن مردان و زنـان میداند.

ولی در این ۴۰ سال که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، هزاران تن از زنان و مردان، برابری خواه، فمینیست، و مدافع حقوق زنان از کار خود برکنار، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شده اند. صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه آنان را در گلو خفه کرد و صدها نفر از زنان را در داخل زندان ها یا در بیرون به قتل رسانده اند .اما علیرغم همه این فشار ها، جنبش و مبارزات  زنان ایران برای پی ریزی جامعه ای  برخوردار از برابری اجتماعی  و حقوقی، بی وقفه  ادامه دارد.

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت، رفتاری است برای آسیب رساندن به دیگری و دامنه آن از تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است.
دردناک است که باور کنیم طبق تایید رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، آمار گزارش خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در همین راستا و همصدا با تمام زنان جهان بویژه زنان ایران زمین اعلام مینماید که هر گونه خشونت، آسیب، قتل های ناموسی، کودک همسری  و محدودیت روحی و فیزیکی برای زنان را محکوم  میکند و از تمامی جنبش های آزادی خواهانه می خواهد که رفع تبعیض علیه زنان را از اولویت های خود قرار دهند.
از سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، و دیگر  سازمانهای بین‌المللی می خواهیم که بر تاکید و فشار خود بر رژیم جمهوری اسلامی برای حذف خشونت علیه زنان در ایران بیفزایند و این امر را در اولویت کار خود قرار دهند. همچنین از سازمانهای بین‌المللی ورزشی درخواست میکنیم تا پایبندی عملی جمهوری اسلامی به آزادی بدون محدودیت حضور زنان در وزشگاه ها و شرکت آنان در رشته های مختلف ورزشی را از شرایط پذیرش در سازمان خود قرار دهند

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)