بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

گرامیداشت خیزش آبان 1398

خیزش سراسری مردم ایران و به ویژه جوانان در آبان سال 1398، علیرغم سرکوب شدید و خونین آن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، برگ درخشان و برجسته ای در تاریخ معاصر کشورمان است.
حرکت ملی و بیان خواست های روشن مردم در بیش از دویست شهر ایران نشانه قاطع خواست ملت ایران برای رهایی از چهار دهه ستم و سرکوب، عقب ماندگی ، و واپسگرایی و خرافاتی است که حکومت اسلامی حاکم بر ایران با سرنیزه بر آن سرزمین تحمیل کرده است.

مردم نشان دادند که هیچگونه اعتباری برای بخش های مختلف حکومت ملایان قایل نیستند و خواستار پی ریزی ایرانی نوین بر مبنای آزادی‌های فردی ، اجتماعی و مدنی، دمکراسی، جدایی دین از حکومت، و دستیابی به حقوق بشر می باشند.

اعتراض های آبان ماه سال گذشته نه اولین و نه آخرین فریادهای آزادیخواهانه ملت بزرگ ایران  است. ایرانیان از جنبش مشروطیت تا کنون در قاره آسیا پیشرو حرکت های اجتماعی برای رسیدن به خواست های عدالت طلبانه خود بوده اند و بی تردید در آینده باز هم به خیابان ها خواهند رفت و به خواست های اجتماعی سیاسی خود دست خواهند یافت.

فریاد رسای مردم ایران را در گوش جان داریم که بارها و بارها خروش برآورده اند: “می جنگیم می جنگیم، ایران را پس می گیریم”.

یاد کشته شدگان خیزش آبان 1398 و دی ۱۳۹۶ و همه مبارزانی را که برای نجات ایران از جان خود گذشتند پاس می داریم و به سوگند خود وفا داریم که همواره در کنار ملت بزرگ ایران برای آزادی و رهایی کشور عزیزمان مبارزه کرده و هرگز سنگر مقاومت و نبرد علیه تبعیض و بی‌عدالتی ، خرافات،  و ایران ستیزی را ترک نخواهیم کرد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)