بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

درباره وضعیت نامطلوب و نگران کننده جسمانی آقای محمد نوریزاد
بنا بر گزارش های موثق رسیده از ایران، شرایط ناگوار و غیرانسانی زندان های جمهوری اسلامی آنچنان وضعیت را بر زندانیان سیاسی دشوار و سخت ساخته است که بیم از دست دادن و مرگ شماری از بهترین فرزندان ایران که اسیر رژیم پلید ولایت فقیه هستند می رود.
هنوز خون نوید افکاری بر دستان رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی خشک نشده است که رئیس قوه قضاییه، از «بزرگترین جنایتکاران تاریخ»، و عوامل تبه کارش خونسردانه شرایط مرگ تدریجی کوشنده حقوق بشر و زندانی سیاسی محمد نوریزاد را که نشانه ای از وجدان بیدار ملت ماست، فراهم می آورند.
محمد نوریزاد که به دلیل امضای بیانیه موسوم به چهارده نفره خواستار استعفای سیدعلی خامنه ای و گذر از جمهوری اسلامی شده است و در حال گذراندن حکم ناعادلانه هفت سال و نیم حبس خود در زندان اوین می باشد، در اثر شرایط ایجاد شده توسط قوه قضاییه در زندان دچار وضعیت جسمی نامطلوبی شده و احتمال مرگ برنامه ریزی شده این معترض به اساس حکومت ولی فقیه می رود.
حزب مشروطه ایران ضمن بیان انزجار و اعتراض شدید خود به روش های قرون وسطایی جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی به طور عام و نسبت به محمد نوریزاد به طور مشخص، خواستار آزادی همه فرزندان ایران زمین از سیاه چال های رژیم ولایت فقیه می باشد و مسوولیت هر گونه صدمه جسمی و روحی به محمد نوریزاد و سایر زندانیان سیاسی را منحصرا متوجه رهبری جمهوری اسلامی و فرد منصوب وی در راس قوه قضاییه می داند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)