پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

با اندوه فراوان درگذشت زنده یاد آقاى داریوش پیرنیا از یاران وطن دوست دیرینه،  دیپلمات و روزنامه نگار بنام پیشین، و از خاندان بزرگ و تأثیرگذار پیرنیا (مشیرالدوله) در تاریخ سیاسى و فرهنگى معاصر ایران را به خانواده، دوستان و بازماندگان ایشان بویژه به همسر دلسوخته ایشان بانو منصوره ، فرزاندان و برادران گرامى آن شخصیت نیکنام تسلیت گفته و امیدواریم ما را در این غم شریک بدانند.

یاد داریوش پیرنیا زنده و نامش گرامى باد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)