پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

با اندوه فراوان درگذشت زنده ياد آقاى داريوش پيرنيا از ياران وطن دوست ديرينه،  ديپلمات و روزنامه نگار بنام پيشين، و از خاندان بزرگ و تأثيرگذار پيرنيا (مشيرالدوله) در تاريخ سياسى و فرهنگى معاصر ايران را به خانواده، دوستان و بازماندگان ايشان بويژه به همسر دلسوخته ايشان بانو منصوره ، فرزاندان و برادران گرامى آن شخصيت نيكنام تسليت گفته و اميدواريم ما را در اين غم شريك بدانند.

ياد داريوش پيرنيا زنده و نامش گرامى باد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)