بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

١۴ امرداد، انقلاب مشروطه، نیاز امروز و فردای ایران

یکصد‌ و پانزدهمین سالروز انقلاب مشروطه، انقلابی که ساختار استبدادى سیاسى و از همه لحاظ عقب مانده اجتماعى ایران، و زندگى در جهل مانده و بیمار ایرانیان آن زمان را یکسره دگرگون کرد و انگیزه اش بهروزى ایران و بدر آوردن ایرانیان از خواب هزار و سیصد ساله و به جهان مدرن رهنمون نمودن بود، تا مردم را بیدار و آگاه سازد و ایران گرائی را موتور محرک و پاسدار استقلال ایران کند و ایران و ایرانی را با جهان پیشرفته و زندگی مدرن آشنا سازد، و امنیت و‌ حکومت قانون و مردم سالار را برقرار نماید، در روزگاری فرا میرسد که از بد حادثه، تمامی اهداف و آرمانهایش با انقلاب جهل آمیز سرخ و سیاه و پایدار گشتن چهل و یکسال حکومت ارتجاعى جمهوری اسلامى، در آماج خطر افتاده و ناتمام مانده است.

جمهوری اسلامی، ایران گرائی، که زیر بنای استقلال و‌ حافظ منافع ملی است را به ملغمه تهوع آوری از بومی‌گرائی و شیعه گستری های ویرانگر و ‌دشمن تراش در منطقه، استقلالش را به انزوا و خیره سری و تضاد با جهان آزاد، حکومت مرکزی مقتدر، خدمتگزار و سازنده اش را به دولتی سرکوبگر و ویرانگر و بی توجه به خواست و‌ منافع مردم، رهبران خدمتگزار و پاسخگویش را به غارتگران خودسر غیر پاسخگو، و دادگسترى اش را به دستگاه ظلم و‌ ستم گستری قوانین عقب افتاده و قرون وسطائی شریعت بدل ساخته است.

انقلاب مشروطه و آرمانهایش با آنکه از همان دوران، آماج حملات ارتجاع سیاه و‌ سپس ارتجاع سرخ و اتحاد شوم آنان بود و‌ هنوز هم هست، در نهایت اما پیروز است چرا که ارزش هاى جنبش مشروطیت نه تنها نیاز آن روزگار، که نیاز امروز و فردای ایرانیان است.  آتشی که انقلاب مشروطه در تاریکى خانمانسوز آن دوران برافروخت و‌ در نهایت به برآمدن دوران پرشکوه پهلوی با تمام کمی ها و کاستى هایش به عنوان تبلور آرمانهای انقلاب مشروطه برای ساختن دولتی مدرن و‌خدمتگزار رسید، امروز هم در دل ایرانیان آتشی بر می افروزد که در نهایت به پایان این دوران سیاه جمهوری جهل و‌جنون اسلامی و بازگشت به راه ‌پیشرفت و‌ سعادت و ایران گرائی سازنده ای خواهد رسید که با عبرت از این تجربه تلخ و ویرانگر تاریخ، با قدرت و شتابی بیشتر ایران و ایرانی را نجات خواهد داد و به راه پیشرفت و ترقی بازخواهد گرداند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن بزرگداشت یکصد و‌ پانزدهمین سالروز انقلاب مشروطه به آرمانهای والای آن وفادار است و برای تحقق آن آرمانها و بازگرداندن ایران به مسیر آزادی، پیشرفت و ترقی، ایرانگرایى و ناسیونالیسم دربرگیرنده، و عدالت اجتماعى، لحظه ای از پای نخواهد نشست و یقین دارد که در این راه بیشمار ایرانیان آزاده و دلسوز میهن را در کنار خود خواهد داشت. ایرانیان آگاه و بیدار بر خلاف میل و آرزوی ارتجاع سرخ و سیاه به این سادگیها دست از آرمانهای انقلاب مشروطه نخواهند کشید.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)