بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

١٤ امرداد، انقلاب مشروطه، نیاز امروز و فردای ایران

یکصد‌ و پانزدهمین سالروز انقلاب مشروطه، انقلابی که ساختار استبدادى سياسى و از همه لحاظ عقب مانده اجتماعى ايران، و زندگى در جهل مانده و بيمار ايرانيان آن زمان را يكسره دگرگون کرد و انگيزه اش بهروزى ايران و بدر آوردن ایرانيان از خواب هزار و سیصد ساله و به جهان مدرن رهنمون نمودن بود، تا مردم را بیدار و آگاه سازد و ایران گرائی را موتور محرک و پاسدار استقلال ایران کند و ایران و ایرانی را با جهان پیشرفته و زندگی مدرن آشنا سازد، و امنيت و‌ حکومت قانون و مردم سالار را برقرار نمايد، در روزگاری فرا میرسد که از بد حادثه، تمامی اهداف و آرمانهایش با انقلاب جهل آميز سرخ و سياه و پايدار گشتن چهل و يكسال حكومت ارتجاعى جمهوری اسلامى، در آماج خطر افتاده و ناتمام مانده است.

جمهوری اسلامی، ایران گرائی، كه زیر بنای استقلال و‌ حافظ منافع ملی است را به ملغمه تهوع آوری از بومی‌گرائی و شیعه گستری های ویرانگر و ‌دشمن تراش در منطقه، استقلالش را به انزوا و خیره سری و تضاد با جهان آزاد، حکومت مرکزی مقتدر، خدمتگزار و سازنده اش را به دولتی سرکوبگر و ویرانگر و بی توجه به خواست و‌ منافع مردم، رهبران خدمتگزار و پاسخگویش را به غارتگران خودسر غیر پاسخگو، و دادگسترى اش را به دستگاه ظلم و‌ ستم گستری قوانین عقب افتاده و قرون وسطائی شریعت بدل ساخته است.

انقلاب مشروطه و آرمانهایش با آنکه از همان دوران، آماج حملات ارتجاع سیاه و‌ سپس ارتجاع سرخ و اتحاد شوم آنان بود و‌ هنوز هم هست، در نهایت اما پیروز است چرا که ارزش هاى جنبش مشروطيت نه تنها نیاز آن روزگار، كه نياز امروز و فردای ايرانيان است.  آتشی که انقلاب مشروطه در تاريكى خانمانسوز آن دوران برافروخت و‌ در نهایت به برآمدن دوران پرشکوه پهلوی با تمام کمی ها و كاستى هايش به عنوان تبلور آرمانهای انقلاب مشروطه برای ساختن دولتی مدرن و‌خدمتگزار رسید، امروز هم در دل ایرانیان آتشی بر می افروزد که در نهایت به پایان این دوران سياه جمهوری جهل و‌جنون اسلامی و بازگشت به راه ‌پیشرفت و‌ سعادت و ایران گرائی سازنده ای خواهد رسید که با عبرت از این تجربه تلخ و ويرانگر تاريخ، با قدرت و شتابی بیشتر ایران و ایرانی را نجات خواهد داد و به راه پیشرفت و ترقی بازخواهد گرداند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن بزرگداشت یکصد و‌ پانزدهمين سالروز انقلاب مشروطه به آرمانهای والای آن وفادار است و برای تحقق آن آرمانها و بازگرداندن ایران به مسیر آزادي، پیشرفت و ترقی، ايرانگرايى و ناسيوناليسم دربرگيرنده، و عدالت اجتماعى، لحظه ای از پای نخواهد نشست و یقین دارد که در این راه بیشمار ایرانیان آزاده و دلسوز میهن را در کنار خود خواهد داشت. ایرانیان آگاه و بیدار بر خلاف میل و آرزوی ارتجاع سرخ و سیاه به این سادگیها دست از آرمانهای انقلاب مشروطه نخواهند کشید.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)