بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقيد ایران، آريامهر محمد رضا شاه پهلوی در روزگاری فرا میرسد که ایرانيان با گذشت چهل سال نبود آن پادشاه ایران ساز، بیش از هر زمان دیگری تأثيرات خدمات آن بزرگمرد تاريخ ، پادشاهى ميهن پرست و ايرانى دوست را دريافته اند.
چهل سالی که با سختی و‌ مشقت گذشت! چهل سالی که ایران هر روز ضعیف تر و ایرانی هر روز گرفتارتر از روز پیش شد. چهل سالی که با نبود او، ایران از باآبرو‌ترین کشور خاورمیانه به بی آبرو‌ترین، منفورترین و منزوی ترین کشور جهان بدل گشت، ثروتهایش به تاراج رفت و ميهنمان كه ميرفت تا به دروازه هاى ترقى دست يابد، دست يافته هايش را نيز از دست داد و‌ ملتى ناتوان و از هر سوی گرفتار از خود باقى گذاشت.

ایرانیان امروزه پس از چهل و یک سال تجربه تلخ رژيم ددمنش جمهوری و ارتجاعى اسلامی، به روشنی به اشتباهات خود دریافته، و درك كرده اند كه آن جاويدنام هر چه انديشيد و انجام داد براى ملت ايران بود، و در مقابل، حكومت انقلابى، ايرانى ستيز و براى فرقه اى امت پرور است.
ايرانيان امروز، اگر چه دير، هشدارهای آن پادشاه بينشمند به ملت ايران، از وحشت بزرگی که مخالفانش برای ایران و ایرانی خواهند آورد را با تأثر و افسوس ميشنوند و به جان ميخرند. وحشت بزرگی که کشورمان را ویران، خانواده هايمان را پریشان و آواره، و ثروت هاى ملى مان را به تاراج برده است.
نسل آگاه امروز ايران اما، به تفاوت این دو قطعه تاريخ، ایران پيشرو و ايرانگرا ، و ايران پسرو و فرقه گرا، پی برده اند و‌ سخت در تلاش اند تا ایران را بازيافته و آنچنان که پادشاهان بزرگ و ایران ساز پهلوی آرزویش را داشتند و برای ساختنش تلاش میکردند دوباره بسازند و شكوه سربلندى را تجربه نمايند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن بزرگداشت نام و یاد آن پادشاه ايراندوست و ایران ساز، محمدرضا شاه پهلوى، یقین دارد که مردم آگاه امروز که‌ همچون پولادی آبدیده سختی هاى تاريخ را تجربه کرده‌ و‌ با پوست و‌ گوشت و‌ استخوان  خود به پوچی وعده های دروغین دشمنان ایران، هم آنان‌ که پادشاه فقید ارتجاع سرخ و‌سیاه شان می نامید، پی برده است، و در نهایت ایران را از شر افکار و اهداف پلید این اتحاد شوم رها خواهد ساخت و ایران بار دیگر به راه پیشرفت و‌ ترقی و سعادت رهنمون خواهد شد. راهی که در آن از رهنمودها و اهداف پادشاه فقید ایران بهره ها خواهد برد و الهام ها خواهد گرفت.
چشم انداز چهل سال آینده، با این نسل جوان و آگاه، روشن و امیدوار کننده است. نسلی که گرچه دوران پادشاهان پهلوی را ندیده و دوران پرشکوه محمدرضاشاه پهلوى را تجربه نکرده، اما به درستی آن راه پی برده و در هر فرصتی نام او را  فریاد میزند.
در این‌ چهلمین سالروز درگذشت آريامهر محمد رضا شاه پهلوی نام و یاد آن بزرگ پادشاه ایران ساز را گرامی داشته، برای دوباره ساختن ایرانی که او عاشقانه دوستش ميداشت و سعادت ملتی که او ‌پدروار مهر مى ورزيد لحظه ای از پای نخواهیم نشست.

روان پادشاه فقید ایران، محمد رضا شاه پهلوی شاد و یادش تا ابد گرامی باد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)