بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران، آریامهر محمد رضا شاه پهلوی در روزگاری فرا میرسد که ایرانیان با گذشت چهل سال نبود آن پادشاه ایران ساز، بیش از هر زمان دیگری تأثیرات خدمات آن بزرگمرد تاریخ ، پادشاهى میهن پرست و ایرانى دوست را دریافته اند.
چهل سالی که با سختی و‌ مشقت گذشت! چهل سالی که ایران هر روز ضعیف تر و ایرانی هر روز گرفتارتر از روز پیش شد. چهل سالی که با نبود او، ایران از باآبرو‌ترین کشور خاورمیانه به بی آبرو‌ترین، منفورترین و منزوی ترین کشور جهان بدل گشت، ثروتهایش به تاراج رفت و میهنمان که میرفت تا به دروازه هاى ترقى دست یابد، دست یافته هایش را نیز از دست داد و‌ ملتى ناتوان و از هر سوی گرفتار از خود باقى گذاشت.

ایرانیان امروزه پس از چهل و یک سال تجربه تلخ رژیم ددمنش جمهوری و ارتجاعى اسلامی، به روشنی به اشتباهات خود دریافته، و درک کرده اند که آن جاویدنام هر چه اندیشید و انجام داد براى ملت ایران بود، و در مقابل، حکومت انقلابى، ایرانى ستیز و براى فرقه اى امت پرور است.
ایرانیان امروز، اگر چه دیر، هشدارهای آن پادشاه بینشمند به ملت ایران، از وحشت بزرگی که مخالفانش برای ایران و ایرانی خواهند آورد را با تأثر و افسوس میشنوند و به جان میخرند. وحشت بزرگی که کشورمان را ویران، خانواده هایمان را پریشان و آواره، و ثروت هاى ملى مان را به تاراج برده است.
نسل آگاه امروز ایران اما، به تفاوت این دو قطعه تاریخ، ایران پیشرو و ایرانگرا ، و ایران پسرو و فرقه گرا، پی برده اند و‌ سخت در تلاش اند تا ایران را بازیافته و آنچنان که پادشاهان بزرگ و ایران ساز پهلوی آرزویش را داشتند و برای ساختنش تلاش میکردند دوباره بسازند و شکوه سربلندى را تجربه نمایند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن بزرگداشت نام و یاد آن پادشاه ایراندوست و ایران ساز، محمدرضا شاه پهلوى، یقین دارد که مردم آگاه امروز که‌ همچون پولادی آبدیده سختی هاى تاریخ را تجربه کرده‌ و‌ با پوست و‌ گوشت و‌ استخوان  خود به پوچی وعده های دروغین دشمنان ایران، هم آنان‌ که پادشاه فقید ارتجاع سرخ و‌سیاه شان می نامید، پی برده است، و در نهایت ایران را از شر افکار و اهداف پلید این اتحاد شوم رها خواهد ساخت و ایران بار دیگر به راه پیشرفت و‌ ترقی و سعادت رهنمون خواهد شد. راهی که در آن از رهنمودها و اهداف پادشاه فقید ایران بهره ها خواهد برد و الهام ها خواهد گرفت.
چشم انداز چهل سال آینده، با این نسل جوان و آگاه، روشن و امیدوار کننده است. نسلی که گرچه دوران پادشاهان پهلوی را ندیده و دوران پرشکوه محمدرضاشاه پهلوى را تجربه نکرده، اما به درستی آن راه پی برده و در هر فرصتی نام او را  فریاد میزند.
در این‌ چهلمین سالروز درگذشت آریامهر محمد رضا شاه پهلوی نام و یاد آن بزرگ پادشاه ایران ساز را گرامی داشته، برای دوباره ساختن ایرانی که او عاشقانه دوستش میداشت و سعادت ملتی که او ‌پدروار مهر مى ورزید لحظه ای از پای نخواهیم نشست.

روان پادشاه فقید ایران، محمد رضا شاه پهلوی شاد و یادش تا ابد گرامی باد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)