پیام تسلیت حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

با کمال تاسف با خبر شدیم که سعید قائم مقامی نیز از میان ما رفت.
زنده یاد سعید قائم مقامی از آن دست مبارزان شناخته شده و خستگی ناپذیری بود که هیچگاه دست از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی نکشید. هرچه در توان داشت برای آزادی ایران از چنگ نظام ایران بر باد ده جمهوری اسلامی کرد و با صدای گرم و گیرای خود به ایرانیان و مخصوصا جوانان امید میداد و نوید بخش فردائی بهتر برای ایران و ایرانی بود.
صدای گرم او برای همیشه خاموش شد اما یاد و خاطره او و شاهنامه ای که با آن صدای جاودانی اش به جای گذاشت و برای همیشه الهام بخش بیشمار ایرانیان مبارز و » ما پیروزیم چون حق با ماست « شعاری که همواره تکرار میکرد که ازاده خواهد بود.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت این ایرانی راستین، دوست، یاور، همراه و مبارز خستگی ناپذیر را به فرزندان و نوادگان و خانواده محترم و همه دوستان و دوستداران او و مبارزان راه آزادی ایران از صمیم قلب تسلیت گفته نام و یاد او را گرامی میدارد.
.» ما پیروزیم چون حق با ماست « ما نیز چون او به ایرانیان نوید میدهیم که روانش شاد، یادش گرامی، و مبارزان راستینی چون او بیشمار باد

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)