بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

فاجعه ای دیگر در راه است

بنا به گزارشهای شنیده شده، جمهوری اسلامی بار دیگر قصد دارد برای حفظ نظام از هر سوی درمانده خود و افزودن بر دوران تسلط فاجعه بار خود بر ایران و‌ ویرانی بیشتر و به هدر دادن منابع و زیر پا گذاشتن منافع ملی  قراردادی ۲۵ ساله با چین امضا کند.

گرچه مفاد این قرارداد به شدت سری نگه داشته شده است و بعضی از مسئولان نظام اسلامی از ترس خشم مردم وجود‌ چنین قراردادی را انکار کرده اند ، اما با این حال این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که رژیم اسلامی برای فریب مردم ، به دروغ قراردادهای ننگین و ذلت بار خود با بیگانگان را انکار میکند. اجاره آبهای خلیج فارس به کشتی های ماهیگیری چین ‌که صنعت بومی ماهیگیری ایران را نابود کرده و هیچ بازده مفیدی برای ایران و ایرانی جز فقر و‌ به تاراج رفتن و نابودی محیط زیست دریائی ایران نداشته از نمونه های بارز آن است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز نگرانی عمیق از آنچه بعضی منابع خارجی و داخلی از بخشهائی از این قرارداد ۲۵ ساله با چین درج کرده اند از ملت ایران میخواهد تا با ابراز مخالفت و اعتراضات سراسری جلو اینگونه قراردادهای غارتگرانه ای که نظام جمهوری اسلامی با چین و‌ روسیه و‌ دیگر بیگانگان به امید جلب حمایت آنان از نظام‌ ویرانگر اسلامی میبندد را بگیرند. این قراردادها هیچ سودی برای ملت رنج کشیده ایران بدنبال نخواهند داشت و جز وابستگی و تحت الحمایه شدن ایران و نابودی استقلال ایران و به تاراج رفتن منابع حیاتی ایران نتیجه ای نخواهند داشت.

تنها راه نجات ایران و ایرانی نابودی کامل نظام ویرانگر اسلامی است و در فردای رهائی ایران ملت آزاده ایران هیچ تعهدی در برابر اینگونه قراردادهای مخفیانه که صرفا برای باج دادن به قدرتهای خارجی و‌دوام نظام منعقد شده اند و‌ هیچ منفعتی برای ایران و ایرانی ندارند ، نخواهد داشت.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)