پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) 

با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن فرهیخته حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) در پی یک بیماری جانکاه، جان خود را از دست داده اند.

فقدان این بانوی گرامی و با فرهنگ، دکتر فاطمی عزیز را از یک یار و یاور و همنفس بی بدیل محروم می کند؛ برای فرزند برومندشان فقدانی جبران ناپذیر پدید می آورد؛ برای خواهر و دیگر اعضای فامیل دردی بزرگ می سازد؛ و برای دوستان و دوستداران پر شمار این بانوی گرامی اندوه و حسرتی سنگین فراهم می کند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)، خود را در اندوه این فقدان بزرگ در کنار دکتر فاطمی ارجمند حس کرده و برای ایشان و همه بستگان و دوستان این بانوی ارجمند، توان شکیبائی آرزو می کند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)