پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

درگذشت زنده یاد بانو پروین علی اکبری

با نهایت اندوه و تاثر از خبردرگذشت زنده یاد بانو پروین علی اکبری ، مادرگرامی هموند دیرینه و عضو شورای مرکزی حزب  مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) آقای شایان آریا آگاه شدیم.

زنده یاد بانو  پروین علی اکبری از میهن پرستانی بودند که پس از انقلاب سیاه اسلامی و ترک اجباری وطن  هیچگاه از اندیشه رهائی ایران غافل نشدند . در سالهای دور از میهن همواره پشتیبان و مشوق فرزند مبارز و میهندوست خود آقای شایان آریا بودند تا او هرگز از تلاش برای رهائی ایران دست نکشد و در این راه پیشگام باشد . افسوس که گردش روزگار یاری نکرد و  بانو پروین علی اکبری همچون بسیاری از عاشقان میهن پیش از دیدن آزادی ایران عزیزش چشم از جهان فانی فرو بست.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت زنده یاد بانو پروین علی اکبری را خدمت آقای شایان آریا و پدر گرامی ایشان و همه اعضای خانواده محترم و‌ وابستگان از صمیم قلب تسلیت گفته و خود را در این غم بزرگ شریک میداند.

روانشان شاد و یادشان همواره گرامی باد

پاینده ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)