بیانیه حزب مشروطه ايران(ليبرال دمكرات)
سوم نوامبر 2021 / دوازدهم آبان 1400

سیروس آموزگار مرد قلم و عمل


درگذشت سیروس آموزگار نویسنده، حقوقدان، استاد دانشگاه و آخرین وزیر اطلاعات و جهانگردی دوران مشروطیت را به خانواده و دوستان آن زنده یاد و همه ایرانیان آزادیخواه تسلیت می گوییم.

دکتر سیروس آموزگار اهل قلم و عمل بود و در روزهای فاجعه بار انقلاب سال ۵۷ با پذیرفتن مسئولیت در دولت شاپوربختیار نشان داد که در راه مبارزه برای دمکراسی و مقابله با خرافات و باورهای نادرست هرگز مرعوب هیاهوی عوام و کژروی خواص نخواهد شد.

زنده نام آموزگار در چهار دهه دوران زیست در تبعید نیز فردی صادق و مبارز بود و هرگز دست از تلاش برای آگاهسازی ملت ایران، به ویژه جوانانی که دوران پیش از انقلاب را تجربه نکرده اند، برنداشت.

در تاریخ دوران سیاه و شرم آگین انقلاب سال ۵۷ نام معدود کسانی به خاطر درایت و آگاهی و عملکرد صحیح خود بادرخشش و سربلندی به چشم می خورد. سیروس آموزگار از آنان است.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)