سرکوب مردم اصفهان و شهرکرد را محکوم می کنیم

ما نهادهای سیاسی اجتماعی امضا کننده این بیانیه با اعتقاد کامل به اصول خدشه ناپذیر:
تمامیت ارضی و همبستگی ملی ایران،
لزوم گذار از جمهوری ویرانگر اسلامی برای ساختن ایرانی آزاد و پیشرو،
تاکید بر اجرای بیانیه جهانی حقوق بشر،
و نیز سکولاریسم و دمکراسی به معنای دادن همه قدرت به مردم و نهادهای انتخابی آنان از طریق انتخابات آزاد و با
شرکت همه احزاب و سازمان های سیاسی؛
پشتیبانی قاطع خود را از حرکت مردم و دهقانان استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری در اعتراض به
سیاست های نادرست هیات حاکمه از جمله تقسیم ناعادلانه منابع محدود آبی ایران برپایه منافع مافیای خودی که
حاصلی جز خشکسالی مناطق وسیعی از کشورمان، فرونشست زمین و فقر گسترده میلیون ها خانواده کشاورزان
نداشته است اعلام می نماییم.
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر با یورش مزدوران خود به مردمی که از حق طبیعی خود برای بیان نظرات و
مشکلاتشان استفاده می کنند، ماهیت جنایتکارانه و رسوای خود را به نمایش گذاشت و لکه ننگ دیگر بر کارنامه سیاه
خود افزود. ضمن محکومیت این سرکوب، اعلام می داریم وظیفه ملی و اخلاقی خود می دانیم که همواره از هر
حرکت اعتراضی هم میهنان ستمدیده مان حمایت کنیم و به سهم خود می کوشیم صدای حق طلبانه آنان را به گوش
جهانیان برسانیم.
آرزو می کنیم با اتحاد و همکاری دهقانان، کارگران، دانشجویان، کارمندان، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی،
مردم ایران بتوانند هرچه سریعتر مانع تاریخی جمهوری اسلامی و دخالت دین در حکومت را کنار گذاشته و به دوران
سازندگی و تجدد و برابری و دمکراسی در کشور عزیزمان گام برداریم.
به ترتیب الفبا :
انجمن اتحاد برای آغازی نو
ایران پاد
جبهه مردم بلوچستان
جبهه ملی خارج از کشور
جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
حزب اتحاد بختیاری، بویر احمد، کهکیلویه و لرستان
حزب ایران نو
حزب آزادی و رفاه ایرانیان
حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب مشروطه (ایران لیبرال دمکرات)
سازمان رستاخیز آریامهر
سازمان زنان قدرتمند
سازمان مهر میهن
سازمان یگانگی ملی ایران
سامانه پادشاهی پارلمانی
ستاد همبستگی ایرانیان
شبکه فرشگرد
کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دمکراسی
نهاد مردمی
نهاد همبستگی