آزادی و عدالت اجتماعی
جمعيت سوسيال دموکراسی برای ايران

بيانيه جمعيت سوسيال دمکراسی برای ايران

حمله به اوکراين و کشتار مردم آن کشور از سوی روسيه را به شدت محکوم می کنيم. همبستگی با مردم اوکراين وظيفه تمامی مردم آزاديخواه جهان است.

در تاريخ بشری، لحظه هايی پيش می آيد که جانبداری و موضع گيری در برابر رويدادی به يک کنش و وظيفه انسانی بدل می شود. تجاوز وحشيانه از سوی پوتين به کشوری مستقل که گام در راه آزادی و ساختاری دموکراتيک گذاشته است بر خلاف تمامی قوانين بين المللی بوده و قابل توجيه نيست.

آنانی که در تلاشند در پسکوچه های تاريک تاريخ، دليل و بهانه ای برای اين حرکت غيرانسانی و سبوعانه بيابند و با پيچيده کردن جنگ افروزی پوتين و همپالکیهای او از آب گل آلود ماهی بگيرند، بايد بدانند که در کنار ديکتاتورهايی چون بشار اسد، لوکاچنگو، و خامنه ای قرار می گيرند.
ما سوسيال دموکراتها با تمامی وجود از کشور و مردم اوکراين پشتيبانی می کنيم و از همه آزادیخواهان جهان می خواهيم به هر شيوه ای که خود مناسب می بيند، انزجار خويش از شروع جنگ، بمباران مردم بیگناه و کشتار زنان و کودکان کشور اوکراين را نشان دهند.

ما از مردم و رهبران تمامی کشورهای جهان به ويژه همسايگان اوکراين می خواهيم که کودکان، زنان و سالمندان پناهنده که از جنگ و بمباران هواپيماهای جنگنده، توپها وتانکهای روسی می گريزند را با آغوش باز بپذيرند. جمعيت سوسيال دموکراسی برای ايران از اعضا، هواداران و تمامی هم ميهنان خود می خواهد تا در جمع آوری کمکهای دارويی و انسانی برای مردم اوکراين با نهادهای کمک رسانی و حقوق بشری همکاری فعال کنند.

ما از نهادهای بين المللی و رهبران کشورهای دموکراتيک می خواهيم تا همهی تلاش خويش را برای پايان دادن به جنگ، خروج نيروهای بيگانه از تمامی خاک اوکراين و استقرار صلح در منطقه به کار برند. ما خواهان محاکمه جنگ افروزان در يک دادگاه بين المللی و بیطرف هستيم، محاکمه آنانی که دستشان به خون مردم بیگناه اواکراين آلوده است.

جمعيت سوسيال دموکراسی برای ايران