فرخنده باد روز جهانی زن بر زنان آزاده ایران

 هشتم مارس روز جهانی زن را که یادآور تلاش‌های پیگیر زنان در بیش از یک صد سال گذشته برای دستیابی به برابری حقوقی در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی و فردی است به همه زنان جهان به ویژه زنان ستم‌زده سرزمین‌مان ایران شادباش می‌گوییم.

پیش از انقلاب اسلامی زنان ایران گام گام به سوی برابری اجتماعی پیش می‌رفتند اما با این انقلاب ایران ویرانگر نه تنها بسیاری از حقوق بازیافته خود را از دست دادند بلکه به سیاهچال باورهای واپسگرا و دید ابزاری به زنان پرتاب شدند.

مبارزه زنان ایران که اندک زمانی پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی آغاز شد و تاکنون ادامه داشته بیانگر آن است که زنان ایران تا فرو ریزاندن بنیان حاکم بر کشورمان که زن‌ستیزی از پایه‌ها و نمادهای آن است از پای نخواهند نشست.

اطمینان داریم در قانون اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی برابری کامل زنان و مردان در همه جنبه‌های زندگی تضمین و تاکید خواهد شد تا ملت ایران با بهره‌گیری از تمام توان خود بتواند دهه‌های پسرفت و تاریک گذشته را با شتاب بیشتر پشت سر گذارد.

پاینده ایران                                  

زنده باد ملت بزرگ ایران                                   

حزب مشروطه ایران