پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با اندوه بسیار مصیبت جانگذار و نابهنگام درگذشت فرزند جناب شایان آریا هموند عزیز و عضو پرسابقه شورای مرکزی را خدمت ایشان و همسر ارجمندشان تسلیت می گوید.
هیچ واژه ای در این شرایط نمی تواند بیانگر عمق تاثر ما از این حادثه دلخراش باشد و میزان همدردی قلبی ما را با خانواده آن عزیز از دست رفته بیان کند.

در این روزگار سیاه و تلخ در کنار خانواده محترم آریا سوگوار غمی بیکرانه هستیم.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)