قتل مهسا (ژینا) امینی آغازی بر پایان جمهوری اسلامی

هم میهنان گرامی

قتل مهسا (ژینا) امینی جنایت عریان دیگری همچون هزاران هزار جنایتی است که توسط  نظام جمهوری اسلامی برعلیه زنان ایران صورت گرفت. اکنون سراسر ایران از این جنایت هولناک خشمگین و ملتهب است.

ما بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور همدردی خود را با هم میهنان گرامی بویژه خانواده داغدار مهسا (ژینا) امینی اعلام نموده و از دعوت شاهزاده رضا پهلوی برای ۲ روز عزای سراسری در ایران و نیز هرگونه کنشهای اعتراضی همچون اعتصابات، اعتراضات و تعطیل عمومی در هر نقطه ایران بر علیه جنایتکاران نظام جمهوری اسلامی، پشتیبانی میکنیم.

همچنین از تمامی احزاب ، سازمانها و گروهای اپوزیسیون دعوت میکنیم که به هر وسیله ای که میتوانند صدای اعتراضات گسترده  خود را در سطح بین المللی بر علیه نظام  جنایت پیشه جمهوری اسلامی  به گوش جامعه بین‌المللی رسانده تا این رژیم ارتجاعی و جنایتکار هرچه بی آبرو تر و منزوی گردد.

سرنگون باد نظام جهل و جنایت جمهوری اسلامی

امضا کنندگان:

انجمن اتحاد برای آغازی نو

ایران چنج

حزب سکولار دمکرات ایرانیان

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

فرشگرد

کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

نهاد مردمی