به یاد همسنگری خستگی ناپذیر که از دست دادیم

دوم نوامبر 2022 /  یازدهم آبان 1401

درگذشت همرزم عزیزمان زنده یاد مسعود دیوانی فر همه هموندان حزب را در اندوهی ژرف فروبرد.

این ایرانی میهن دوست در بیش از چهار دهه مبارزه فردی و تشکیلاتی علیه رژیم ستمگر جمهوری اسلامی, همواره در صف اول قرار داشت و لحظه ای از کوشش بی دریغ خود برای برقراری دمکراسی و جدایی دین از حکومت در سرزمینمان دست نکشید.

دریغا که نماند تا دستاورد خیزش جاری هم میهنان را شاهد باشد و در شادی ملت بزرگ ایران در فردای رهایی میهن سهیم شود.

درگذشت زنده یاد مسعود دیوانی فر را به خانواده,  بستگان و دوستان ایشان تسلیت می گوییم و در اندوه از دست دادن این گرانمایه همدردیم.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)