گفتگوی فرزام کرباسی با فواد پاشایی دبیرکل حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)

شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برمن آلمان