سخنرانی بابک قطبی رئیس شاخه برمن برای گشایش چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) . شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برمن آلمان