خواندن پیام دکتر حیدر قلی برومند به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط فرزام کرباسی و تقدیر فواد پاشایی دبیرکل حزب از ایشان شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برمن آلمان