خواندن پیام جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط رضا صیادی فر