سخنرانی دکتر حسن منصور رایزن حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)