گزارش برگزاری کنگره چهاردهم حزب مشروطه ایران

“بزرگداشت خدمات دکتر حیدر قلی برومند”

چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در روزهای شنبه 30 مهر و یکشنبه اول آبان 1401 برابر با 22 و 23 اکتبر 2022 در شهر برمن / آلمان با موفقیت برگزار شد.

کنگره با سرود ای ایران آغاز شد و پس از خوشامد گویی آقای بابک قطبی رییس شاخه برمن, پیام شاهزاده رضا پهلوی به اعضای حزب به مناسبت برگزاری کنگره چهاردهم توسط آقای بهمن امیرحسینی خوانده شد.

سپس دبیرکل حزب آقای فواد پاشایی طی سخنانی گزارشی به کنگره ارائه دادند.

آنگاه پیام دکتر حیدر قلی برومند از هموندان قدیمی حزب به کنگره توسط آقای خسرو بیت اللهی رایزن شورای مرکزی قرائت شد.

در ادامه برنامه دکتر بابک سینا از میهمانان و دکتر منصور رایزن شورای مرکزی سخن گفتند. همچنین پیام ویدیویی آقای مجتبی واحدی به کنگره پخش شد. همچنین پیام جمعیت سوسیال دمکراسی به کنگره چهاردهم توسط آقای رضا صیادی فر خوانده شد.

در ادامه برنامه کارگروه های مختلف حزب گزارش کارکرد خود را بیان کردند و چند تن از هموندان حزب مطالبی جهت انجام بهتر کارها عنوان کردند.

در روز دوم کنگره پیشنهادهای هموندان و شورای مرکزی مطرح و رای گیری انجام شد.

قطعنامه کنگره چهاردهم در بعد از ظهر روز دوم به تصویب شرکت کنندگان در کنگره رسید که متن آن به طور جداگانه منتشر شده است.

سپس رای گیری برای انتخاب اعضای شورای مرکزی صورت گرفت که به ترتیب حروف الفبا آقای بهمن امیرحسینی, بانو فهیمه ایلغمی, آقای فواد پاشایی, آقای نادر زاهدی و آقای بابک قطبی انتخاب شدند. شورا از میان خود آقای پاشایی را به سمت دبیرکلی و آقای امیرحسینی را به عنوان معاون دبیرکل برگزید.