شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اخیر با شبکه جهانی منوتو دیدگاههای خود را درباره شرایط امروز جامعه ایران و دوران پس از فروپاشی و عبور از جمهوری اسلامی به روشنی بیان کردند.

   اصول و شروط چهارگانه تمامیت ارضی و همبستگی ملی، دمکراسی، سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، و بیانیه حقوق بشر که ایشان برای امروز و فردای ایرانمان بیان کردند، مواردی هستند که همواره مورد قبول و خواست ما نیز بوده و در منشور حزب و قطعنامههای کنگرههای خود بر آن تاکید کردهایم.

   افزون بر آن صحبت و تبادل نظر با دیگر نیروهای دمکراسیخواه ایرانی و کوشش برای ایجاد هماهنگی بین نیروهای بیرون و درون کشور بخش دیگری از فعالیتهای ما در طول سه دهه گذشته بوده است و همچنان بر پایه چهار اصل خدشهناپذیر فوق و نیز تعهد ما بر اجرای اصل عدم تمرکز، برای رسیدن به پلاتفرم همکاری مشترک ادامه خواهد یافت.

   در شرایطی که متاسفانه عدم هماهنگی بین تشکلهای ایرانی خارج از کشور وجود دارد و در ایران نیز رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی دریچه هر گونه فعالیت و ابراز نظر آزادانه نیروهای سیاسی را بسته و فعالان اجتماعی را سرکوب و به زندان افکنده است، و نظر به حمایتهای مردمی که در طی چهار ماه جنبش ملی و انقلاب نوین ایران از شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته و شاهد آن بودهایم؛

   اعلام میداریم که بر نقش یگانه و هماهنگ کننده شاهزاده رضا پهلوی در شرایط کنونی میهنمان واقف و آگاهیم و معتقدیم ایشان خواست اپوزیسیون ملیگرا و ایراندوست برای به ثمر رساندن امر براندازی جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس موسسان بر پایه انتخابات کاملا آزاد جهت نگارش قانون اساسی جدید و تدارک ورود به دورهای دمکراتیک در تاریخ پر فراز و نشیب ملت ایران را نمایندگی میکنند.

   همانند دهههای گذشته از کوشش بیدریغ شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای ملت در بند ایران به جهانیان و تلاش برای رهایی ایران از چنگال رژیم حاکم بر کشور و سربلندی، بهروزی و آسایش هم میهنانمان پشتیبانی میکنیم.

پاینده ایران                            زنده باد ملت بزرگ ایران                         حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)