سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، بیانگر دوستی و صلح خواهی ملت ایران

 

سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل جنبه و نمایی دیگر از ایران پس از جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد؛ ایرانی آزاد و دور از کینه و نفرت که به خواست و اراده مردمانش سر دوستی و همکاری با همه کشورهای منطقه خاورمیانه و از جمله اسرائیل را دارد و می‌خواهد تا در صلح و آرامش به سازندگی کشور و بهبود شرایط زندگی شهروندان خود بکوشد و عمل کند.

این سفر تجسم بارز فریاد “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” میلیون‌ها ایرانی در چند سال گذشته است که منافع ملی ایران نه در حمایت از تروریسم و تشویق و ترویج خشونت و نابودسازی بلکه در صلح و صفا و همکاری برای ساخت آینده‌ای بهتر قرار دارد.

شاهزاده رضا پهلوی در این سفر نماینده صلح و همزیستی خواهی ملت بزرگ ایران هستند و دست دوستی ایشان با مقامات و مردم اسرائیل را باید دست دوستی و صلح اکثریت ایرانیان به شمار آورد و بیانگر این حقیقت دانست که ایرانیان میهن دوست هرگز هیچ مشکلی با دولت و ملت اسرائیل نداشته‌اند و ندارند.

ایران و اسرائیل پیش از فاجعه انقلاب اسلامی دارای روابط بسیار دوستانه‌ای بوده‌اند و سفر شاهزاده رضا پهلوی نوید‌بخش تجدید بهترین روابط و همکاری‌های اقتصادی، فنی علمی و مراودات پژوهشی دانشگاهی بین دو کشور پس از سرنگونی جمهوری ایران ویرانگر اسلامی می‌باشد.

در عین حال دیدار شاهزاده با بهاییان جامعه اسرائیل نمود دیگری از امر احترام به آزادی مذهب در ایران آزاد و سکولاری است که با اراده و مشارکت فرد فرد ایرانیان پس از حذف جمهوری اسلامی برپا خواهد شد و ننگ تبعیض و تحقیر به هم‌میهنان باورمند به مذهب و آیین‌های دیگر را از چهره سرزمینمان خواهد زدود.

 

پاینده ایران                     زنده باد ملت بزرگ ایران                            حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)