فراخوان برای اعلام میثاق با هدف دفاع از حق زندگی
“میثاق حق زندگی” مبتنی بر مبنای حقوق شهروندی و بمثابه اهم حقوق شهروندی را جمعی از تشکلهای سیاسی
دمکراسی خواه امضا کرده و به مردم ایران پیشنهاد میکنند برای آنکه یک میثاق پایهای عمومی در دوره مبارزه با
حکومت حقکُش ولایی، در جریان گذار و در دوره پس از آن باشد.
ارکان میثاق عبارت اند از:
• حق شهروندی، منتزع از گرایش سیاسی، گرایش دینی، گرایش جنسی، گرایش عقیدتی و تعلق قومی،
• منع مطلق اعدام،
• منع مطلق شکنجه جسمی و روانی،
• پایبندی به رویه قضایی عادلانه، شفاف و شکایت پذیر، بدون هیچ استثنایی.
امضاکنندگان این میثاق:
۱ . متعهد میشوند
همه انسانها را دارای حق شهروندی بدانند و هیچ انسانی را به دلیل گرایش سیاسی، جنسیتی، عقیدتی و تعلق قومی
آن خارج از پهنه حق قرار ندهند.
۲ . متعهد میشوند
مجازات اعدام و سلب حق حیات را برای هیچ انسانی سزاوار ندانند و علیه این کیفردهی مبارزه کنند. هیچ انسانی حتّی
اگر مجرم تشخیص داده شود، با هر تابعیتی، با هر گرایش جنسی، دینی و سیاسی، و با هر پیشینه ای نباید از حق
زندگی محروم شود.
۳ . متعهد میشوند
شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع، و اعتراف گیری زیر شکنجه را بی اعتبار بدانند.
۴ . متعهد میشوند
به رویه قضایی پایبند باشند، اختلاف نظر سیاسی و عقیدتی را بهانه اتهام زنی قرار ندهند و حقوق برابرِ سزاوار همگان را
بنا بر سلیقه خود و مصلحت گروه خود پایمال نسازند.
۵ . متعهد میشوند
در هر جایی که باشند، داخل مرزهای کشور ایران یا خارج از آن، و بر هر موضع سیاسی که باشند، موافق یا مخالف
حکومت زمان خود باشند یا حامی آن، تا زمانی که به صورت صریح و علنی امضایشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر
سر این میثاق بمانند.
امضای این میثاق به معنی موافقت برسر اصل حق برخورداری از حق شهروندی، مصونیت جسمی و روانی همگان و
احترام به شأن انسان به عنوان انسان است، بنیادی که مبنای مجموعه موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و
کنوانسیون های الحاقی آن است.

پاینده ایران

زنده باد ملت بزرگ ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)