در سوگ شاهرخ، هنرمندی مبارز و ایران دوست

 

با اندوه بسیار شاهرخ شاهید هنرمندی میهن دوست را که هرگز سنگر مبارزه با جمهوری جنایتکار اسلامی را ترک نکرد، از دست دادیم.

شاهرخ از آغاز تشکیل جمهوری ضد ایرانی اسلامی در ایران با تمام توان خود علیه این رژیم قرون وسطایی به پا خاست و با هنر خود کوشید تا صدای آزادی خواهانه مردم در بند ایران باشد.

هرچند این هنرمند ملی و مردمی را دیگر در صحنه هنر و مبارزه نداریم ولی یاد مبارزات و کوشش‌های شاهرخ شاهید فراموش نشدنی است و میراث هنری وی همواره باقی خواهد ماند و در تداوم مبارزه ملت ایران برای دستیابی به آزادی و جدایی دین از حکومت سرمشق فعالیت‌های هنرمندان جوان ایران دوست می‌ماند.

 

پاینده ایران               زنده باد ملت بزرگ ایران           حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)