مقاومت پیگیر شیرزنان ایران، سازنده آینده روشن کشورمان است

 

جمهوری خون‌آشام اسلامی که در دو سال پس از انقلاب زن زندگی آزادی با نافرمانی مدنی شیرزنان ایران روبروست و پایه‌های حکومت خود را متزلزل و در لبه پرتگاه می‌بیند، برای پوشاندن شکست مفتضحانه و ادعاهای پوشالی خود در نابودی کشور اسرائیل زنان شیردل ایران را آماج انتقام خود قرار داده است.

مزدوران رژیم قرون وسطایی آخوندی به دستور ولی فقیه انیرانی با خشونت تام و رذالتی کم مانند در کوچه و خیابان به زنان آزاده و سرفراز ایران یورش می‌برند و آنان را به خاک و خون می‌کشند و به سیاهچال‌های خود می‌افکنند. تصاویر و فیلم‌های برخورد شرم‌آور عمال جمهوری اسلامی با مردم ایران، نفرت و بیزاری دنیا را از این رژیم برانگیخته و کمترین اعتباری برای آن باقی نگذاشته است.

انزجار خود را از اعمال وحشیانه جمهوری اسلامی علیه فرزندان ایران زمین فریاد می‌زنیم و به شهامت و مقاومت پیگیر زنان ایران برای دستیابی به حقوق انسانی خود درود می‌فرستیم و در هر حال پشتیبان آنان و مبارزات حق طلبانه شان هستیم.

رفتار و برنامه‌های جمهوری فلاکت، بی‌عدالتی، چپاول و کشتار علیه جوانان ایران که آینده سازان کشورمان هستند هرگز از لوح تاریخ و حافظه ملی ما پاک نخواهد شد.

ملت صبور ولی قاطع ایران با رهبران این حکومت ضد ایرانی سخنی نمی‌گوید ولی به خودفروختگان بسیج و آمران به معروف هشدار می‌دهد که فرد فرد آن‌ها شناسایی شده و در روزی که دور نیست باید در دادگاه‌های ملی پاسخگوی جنایات خود علیه ملت ایران باشند و بدانند بی‌تردید به سزای اعمال خود خواهند رسید.

همانگونه که در جنبش مهسا دیدیم ملت قهرمان و جان بر کف ایران هرگز پیشاپیش هشداری نخواهد داد و با خیزشی ملی تومار “دوران وحشت بزرگ” را در آتش خشم خود خواهد افکند.

 

پاینده ایران                          زنده باد ملت بزرگ ایران                       حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)