حکم اعدام توماج، حکم نابودی آزادی بیان و هنر در ایران است

 

جمهوری جنایتکار اسلامی بار دیگر بر آن شده است تا یکی از جوانان هنرمند ایران را به جرم استفاده از حق آزادی بیان و نظر اعدام کند تا با ترس پراکنی شاید بتواند بر دهان میلیون‌ها ایرانی زجردیده و عاصی از رژیم ملایان, قفل سکوت زند.

جرم توماج صالحی تنها این است که مجیزه‌گوی رژیم پلید حاکم بر کشورمان نیست و حرف دل نسل جوان ایران را با صدایی رسا به گوش جهان و تاریخ و آیندگان می‌رساند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) صدور حکم اعدام توماج صالحی از سوی قوه قضائیه فاسد و حامی دزدان و اختلاسگران را به شدت محکوم می‌کند و همصدا با ملت ستم دیده ایران خواستار آزادی این هنرمند شجاع و دریا دل است.

همگی با هم بکوشیم تا در فردای ایران پس از جمهوری ننگین اسلامی، مجازات اعدام برای همیشه برچیده و آزادی بیان و نظر از بدیهی‌ترین اصول اجتماعی سیاسی کشورمان باشد.

 

پاینده ایران                          زنده باد ملت بزرگ ایران                       حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)