حقوق زنان و کودکان
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران

مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379

در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کميته کار حقوق زنان به شرح زير تصويب شد :

با آنکه در منشور حزب , برابری کامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است , فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد.

ما اين برابری را در زمينه‌های زير تاکيد می‌کنيم. زن در اين متن در برگيرنده دختران بالاتر از سن کودکی نيز هست.

الف ـ خانواده

۱ ـ در انتخاب همسر , زن و مرد به يکسان اختيار دارند. سرپرستی خانواده با زن ومرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر برخوردارند.

۲ ـ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و شيربها می‌بايد برچيده شود و اموالی که در دوران زناشويی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.

۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.

۴ ـ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محيط کار, قوانين ويژه می بايد گزارده شود.

ب ـ آموزش و کار

۱ ـ درآموزش و فعاليت‌های اقتصادی و مشاغل هيج تبعيضی ميان زن و مرد نيست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده می‌شود.

۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهيلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.

۳ ـ يک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌بايد برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد.

پ ـ امور شخصی

۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.

۲ ـ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست