حقوق زنان و کودکان
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران

مصوبه کنگره سوم ، ۲۱ و ۲۲ نوامبر ۱۳۷۹

در سومین کنگره حزب مشروطه ایران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کمیته کار حقوق زنان به شرح زیر تصویب شد :

با آنکه در منشور حزب , برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است , فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد.

ما این برابری را در زمینه‌های زیر تاکید می‌کنیم. زن در این متن در برگیرنده دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.

الف ـ خانواده

۱ ـ در انتخاب همسر , زن و مرد به یکسان اختیار دارند. سرپرستی خانواده با زن ومرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختیارات و تکالیف برابر برخوردارند.

۲ ـ صیغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به یکسان حق طلاق دارند. رسم مهریه و جهیزیه و شیربها می‌باید برچیده شود و اموالی که در دوران زناشویی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.

۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.

۴ ـ برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محیط کار, قوانین ویژه می باید گزارده شود.

ب ـ آموزش و کار

۱ ـ درآموزش و فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل هیج تبعیضی میان زن و مرد نیست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده می‌شود.

۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهیلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.

۳ ـ یک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌باید برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد.

پ ـ امور شخصی

۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.

۲ ـ مسافرت زنان به اختیار خود آنهاست