قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

پس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز، و در نو ساختن فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانی پیشتاز باشد، حزب مشروطه ایران چهارمین کنگره خود را در حالی برگزار می کند که دورنمای آینده از هر نظر امید بخش تر از همیشه است. حزب در سطح و عمق رو به گسترش، و در راه پایان ناپذیر تکامل است. پیام آن به گوشها می رسد و طنین امروزی پیام و مواضع واقعگرایانه و انسانی اش پیروان بیشتری را جلب می کند. مشروطه خواهی به معنی جنبش تجدد، و حرکت جامعه ایرانی در شاهراه آزادی و ترقی، به دست حزب به یک برنامه عملی برای دگرگون کردن ایران و رساندنش به پای بهترین کشورها درآمده است. هر گروه و گرایش سیاسی که نخواهد تنها به قدرت برسد و بهر بها در قدرت بماند در حزب ما بهترین متحد خود را در پیکار سنگین باز سازی ایران خواهد یافت. ما تا کشور خود را از غبار باورهای قرون وسطائی پاک، و از تار عنکبوت نهادها و سنتهای ورشکسته آزاد نکنیم از پای نخواهیم نشست؛ و جمهوری اسلامی و اسلام در حکومت و سیاست و فرمانروائی آخوند و شریعت، نخستین آماجهای ما در این پیکار است.

ما قدرت روزافزون پیکار مردمی را با نظام جمهوری اسلامی، بزرگترین ضامن پیروزی خود وهمه نیروهای آزادی و ترقی می دانیم و با همه توان در پشتیبانی از آین پیکار خواهیم کوشید. برای ما اختلاف بر سر برنامه های سیاسی یا شکل حکومت، دربرابر همسوئی در مسیر مردمسالاری و حقوق بشر و نفی مذهب در حکومت و سیاست رنگ می بازد. ما پیکار می کنیم تا مخالفان مان بتوانند در فضای آزاد برابر با ما و باهم رقابت کنند. مبارزه ما با هیچ کس جز جمهوری اسلامی و مدافعان ملی مذهبی و سازشکارانی که به نام مبارزه مسالمت آمیز در سراشیب همکاری با جناحها و عناصری از رژیم افتاده اند نخواهد بود.

پشتیانی افکار عمومی و کشورهای آزاد جهان برای مردم ما کمال اهمیت را دارد. ما در جلب این پشتیبانی می کوشیم و از حمایت کشورهای اروپائی و امریکا از دمکراسی و حقوق بشر در ایران استقبال می کنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم ماست. حمله نظامی به خاک ایران محکوم است و ما جز پشتیبانی سیاسی و اخلاقی و وارد کردن فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک انتظاری از جهان خارج نداریم. جنگی که بر ضد تروریسم بین المللی، بنیادگرائی اسلامی، و دیکتاتوری در سراسر جهان، بویژه، خاورمیانه، درگرفته است جنگ ما نیز هست. پیکار با خرافات، تابو شکنی، و آگاه کردن مردمان و بیرون آوردن شان ازجهان بینی و نظام ارزشهائی که تروریستها و حزب اللهی ها را می پروراند، سلاح ما در این جنگ است.

کنگره ضمن پشتیبانی از تلاشهای وارث پادشاهی پهلوی بار دیگر بر تعهد خود به مبارزه قانونی برای برقراری پادشاهی مشروطه به رای عمومی مردم ایران تاکید کرد و آزادیخواهان هوادار جمهوری را فرا خواند که بجای اصرار بر شکل حکومت، با همکاری دیگر آزادیخواهان در هر گرایش سیاسی به استوار کردن پایه های اندیشه و عمل دمکراتیک از همین مرحله مبارزه پردازند.

با توجه به اهمیت فوق العاده مسئله زنان که سرنوشت جامعه ما درگرو گشوده شدن آن است، کنگره تصمیم گرفت که قطعنامه کنگره سوم(ارنج کانتی، 11 و 12 نوامبر 2000 ) درباره حقوق زنان و کودکان به عنوان سند پیوست به منشور حزب افزوده شود.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران