پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران

مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای پاک کردن ایران از حکومت دینی و جهان بینی خرافی قرون وسطائی و فرهنگ سیاسی استبداد زده همراه بود. حزب با نیروی تازه‌ای که از یک کنگره موفق گرفته است به پیشواز مبارزات آینده می‌رود، در شرایطی که ابر سیاه فساد و جنایت و ماجراجوئی غیر مسئولانه رژیم اسلامی، سنگین تر از همیشه بر آسمان ایران افتاده است. توده‌های مردم ایران در بینوائی روز افزون بسر می‌برند و شالوده جامعه‌ی غرق در اعتیاد و جرائم از هم می‌گسلد؛ و در همان حال حکومت آخوندها در موج تازه‌ای از سرکوبگری بر سختگیری‌های اجتماعی و تحمیل مقررات شرعی به نام حفظ ظاهر دین می‌افزاید. از سوی دیگر رژیم با مداخلات خود در جنگ تروریستی عراق و دنبال کردن برنامه سلاحهای اتمی امنیت ملی ما را به خطر انداخته است و شبح برخورد نظامی بار دیگر در افق روابط خارجی پدیدار شده است.
موقعیت تازه داخلی و خارجی ایران، ایجاب می‌کند که مبارزه با رژیم وارد مرحله تازه‌ای شود و نگاه تازه و گشاده تری به نقش حزب در پیکار رهائی و بازسازی ایران بیندازیم. کنگره پنجم برنامه دو سال آینده حزب را با توجه به اصول زیر اعلام می‌دارد:
۱ ــ با ورشکستگی همه سویه اصلاحات آرایشی رژیم و یکسره شدن حکومت استبدادی مذهبی و تسلط کامل مافیای حوزه و حجره و سپاه بر مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی، برای مردم ایران هیچ راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نمانده است و دیگر به هیچ بهانه نمی‌توان مبارزه را منحرف کرد. آن مخالفانی که به نام جمهوریخواهی، آینده خود را در درون رژیم جستجو می‌کردند بهتر است در اندیشه موقعیت آینده خود در نزد مردم ایران باشند.
۲ ــ نخستین وظیفه ما مانند گذشته دفاع از حقوق قربانیان تجاوز و سرکوبگری رژیم و کمک به مبارزان درون است. امروز بیش از همیشه امکان پیوستن مبارزات در دوسوی مرز وچود دارد و می‌باید بر تلاش خود در گسترش شبکه اعضای حزب در ایران بیفزائیم.
۳ ــ بحثهای گسترده بیست و چند ساله گذشته نوعی همرائی را درباره اصول کلی یک نظام سیاسی دمکرات و لیبرال و عرفیگرا در میان عموم گرایشهای سیاسی ایران پدید آورده است. برای پیشبرد این همرائی و روشن کردن و در صورت امکان برطرف ساختن اختلاف نظر میان آزادیخواهانی که هدفهای ملی و نه گروهی را دنبال می‌کنند بحث گسترده درباره مسائل عمده ملی می‌باید دنبال شود. کنگره با پیوست کردن قطعنامه حکومتهای محلی و حقوق اقوام ایران به منشور حزب و گذراندن طرح همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران، دگراندیشان را به شرکت در این بحثها فرا می‌خواند. ما اطمینان داریم که زمینه‌های تفاهم بیشتر و تقویت مبانی دمکراسی در جامعه سیاسی ایران فراهم است و تنها در آن صورت است که ما همگی خواهیم توانست نهادهای دمکراتیک را در ایران برقرار و از آنها دربرابر گرایشهای نیرومند استبدادی که در سنت سیاسی و فرهنگ ماست دفاع کنیم.
۴ ــ برنامه اتمی جمهوری اسلامی و پشتیبانی فعال آن از تروریسم اسلامی با منافع ملی ایران در تضاد است. رژیم می‌کوشد با دست یازیدن به احساسات ملی ایرانیان بر قدرتش در درون و بیرون بیفزاید و دوران نکبت بار تسلط خود را بر کشور ما دراز تر سازد. مردم ایران باید با نشان دادن مخالفت خود، با این ترفند جمهوری اسلامی مبارزه کنند و هر توهم پشتیبانی از رژیم را در یک برخورد نظامی از میان ببرند. تنها در چنان صورتی است که می‌توان جلو جمهوری اسلامی را در بازی با آتش و رفتن تا لبه پرتگاه گرفت.
حزب مشروطه ایران با هر حمله نظامی از هر جا و بهر دلیل باشد مخالف است و بهمین دلیل فعالانه برای وارد کردن فشارهای دیپلماتیک کارساز برای جلوگیری از دستیابی رژیم اسلامی به بمب اتمی می‌کوشد. هر چه دامنه این فعالیتها بویژه در جامعه اروپائی گسترده تر باشد امید به جلوگیری از حمله به ایران افزایش خواهد یافت. این یک زمینه همکاری است که ارتباطی به دیدگاههای سیاسی گروهها ندارد.
۵ ــ تروریسم اسلامی بزرگترین دشمن آزادی و پیشرفت و حقوق بشر است و حزب با همه نیرو از نبرد برای درهم شکستن آن پشتیبانی می‌کند. سازمانها و افرادی که هنوزدر جهان جنگ سرد می‌زیند و مسئله شان بجای منافع ملی ایران، دشمنی با امریکا و دفاع از فلسطین و پشتیبانی عملی از تروریسم اسلامی به نام مبارزه با جنگ و یکسویه گرائی است بار دیگر خود را در طرف عوضی تاریخ گذاشته‌اند. مبارزه با تروریسم از پیکار آزادی ایران جدا نیست و حزب مشروطه ایران بطور قطع در جبهه مقابل بن لادن‌ها قرار دارد.
برای نخستین بار دورنمای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در زیر فشارهای همزمان درونی و بیرونی پدیدار شده است و احتمال تحولات ژرفی را در ایران نفی نمی‌توان کرد. برای چنان احتمالی می‌باید آماده بود. ما بار دیگر از همه نیروهای ایران دوست می‌خواهیم که بجای جنگ بیهوده با تاریخ و گذشته به اندیشه آینده باشند. پراکندگی و بی اثری و بی اعتباری که دامنگیر بسیاری از این نیروهاست به دیگران اجازه خواهد داد که برایشان تصمیم بگیرند.
پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران