هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ،

بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور داشته باشم.
همانطور که آگاهید بیماری نابهنگام فرزندم ده ماه است که همچون بختکی شوم بر زندگی من و خانواده ام فرود آمده است ، چنانکه مرگ را با چشمان خود دیدیم و با دستان خود لمس کردیم . اماشگفتا که این روحیهً مبارز که در هر دوی ما نهفته بود سخت در مبارزه با مرگ گلاویز شد چرا که به نا حق در وجود او رخنه کرده بود. اما بیش از همه چیز عشق ، محبت ، انسانیت و همد لی صادقانهً دوستان ، آشنایان و حتی بیگانگان چنان احساسات مرا برانگیخت که نفهمیدم چگونه و از کدامین سو توان جنگیدن و ادامه دادن را یافتم و بسیاری از شما نازنینان از جمله هزاران نفری بودید که از سرتاسر دنیا با پیامهای ایمیلی و تلفنی و حتی سفرهای از راه دور به من نیرو بخشیدید. از این روی این زمان را شایسته میدانم که از یکایک شما یارانم به ویژه دوستانم در شاخهً لندن و همچنین از دبیرکل محترم ، آقای فواد پاشائی – دکتر نادر زاهدی و خانم و آقای خلف زاده ، این دو گل همیشه پر مهر و محبت که تحمل سفر را کردند تا منرا دلداری بدهند از صمیم قلبم سپاسگزاری کنم.
این تجربه براستی به من آموخت که:
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار همچنانکه قلبهای همهً ما برای ملت به درد آمدهً ایران درد می کند و سالهاست که برای ما قراری باقی نگذاشته است. دیگر اینکه ، در پایان دو دوره عضویت در شورای مرکزی جدآ افتخار میکنم که چنین فرصتی را یافتم که در کنار چنین شخصیتهای والائی خدمتگزاری کنم و برای من که جوانترین و کم تجربه ترین عضو شورای مرکزی بوده ام همزمان که بسیار از دوستانم در شورای مرکزی و رایزنان عالیقدر آموختم بلکه به این نکتهً مهم نیز باور یافتم که در تمام این مدت نه تنها با نهایت احترام و صداقت از جانب آنها روبرو شدم بلکه دریافتم که در هر دو دوره که من در عضویت شورای مرکزی بوده ام براستی کلیهً برنامه ها، اهداف و تصمیمات از سوی شورای مرکزی در نهایت دقت، درستکاری، صداقت، حسن نیت و احترام به قوانین حزب و بدون هرگونه تبعیض انجام گردید.
از خود گذشتگی ، پشتکار، خوشروئی و مسئولیت پذیری بخصوص آقای پاشائی اعتبار و محبوبیت به سزائی به حزب مشروطه ایران بخشیده است و نظم و اساس حزب و تلاشهای ارزشمند اعضای فعالش در فردای ایران آزاد ، بی تردید راهگشای سالم سازی جامعهً به بیراهه کشیده شدهً ایران خواهد بود و به باور من اگر حزب با کمبود همیشگی مالی مواجه نبود با وجود بدنهً سالم ، روشنفکران گرانقدر ، بینش و تصمیمات صحیح و خردمندانه ، و پشتکار، تلاش و از خود گذشتگی اعضای صادق و محترمش بدون شک قادر به برداشتن گامهای ماثرتر و قابل توجه تری می شد.
من پیشاپیش ضمن تبریک به شورای مرکزی دورهً هفتم از هموندان محترم تقاضا میکنم بیشتر از پیش به جمع آوری مالی حزب توجه بفرمایند تا نه تنها مقداری از مخارج حزب تآمین گردد بلکه حزب بتواند در تبلیغات لازم و شناسائی حزب به هم میهنان و جوامع بین المللی ماثرتر عمل کند.
در پایان از یکایک هموندان که با رآی خود به من این فرصت و افتخار را داده بودند که در شورای مرکزی خدمتگزاری کنم بسیار سپاسگزارم و همچنین از عدم حضور و فعالیت خود بطور موقت بخاطر دلایل ذکر شده پوزش می طلبم اما قول میدهم که از خدمتگزاری در حزب مشروطه ایران به سبب باور و اعتمادی که به راهکار آن دارم هیچگاه شانه خالی نخواهم کرد.
پیروزی، سرافرازی و تندرستی برای همگی شما یارانم آرزومندم.
به امید دیدار
پاینده ایران و ایرانی
هایده توکلی

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران