کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)24 اردیبهشت 1399 / 13 مه 2020بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن...

پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با اندوه بسیار مصیبت جانگذار و نابهنگام درگذشت فرزند جناب شایان آریا هموند...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 24 اردیبهشت 1399 / 13 مه 2020بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از...

پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) درگذشت زنده یاد بانو پروین علی اکبریبا نهایت اندوه و تاثر از خبردرگذشت زنده یاد بانو پروین علی...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)  با نهایت تاسف به اطلاع هموندان، مبارزان آزادی ایران و دوستان میرسانیم که هموند گرامی حزب بانو پریچهر...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)  29 فروردین 1399 / 17 آوریل 2020با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)  با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...