14.6 C
تهران
یکشنبه, اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰
کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

متن سخنرانی آقای فریدون احمدی

متن سخنرانی آقای فریدون احمدی

 

خانم ها! آقایان!
دوستان گرامی!
برگزاری کنگره هشتم، کنگره سبز را به شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
هم اکنون در کشور ما تحول و تلاشی عظیم در جریان است که مضمون اصلی آن را گسترش و استقرار فرهنگ و مناسبات و نظامی دموکراتیک تشکیل می دهد. بخش بزرگی از این تحول که ریشه در تجربه ها و کوشش های چند دهه و بویژه دو- سه دهه اخیر در کشور دارد، گسترش فرهنگ دموکراتیک است. فرهنگ دموکراتیک به مثابه سویه ای از دموکراسی، مناسبات بین انسان ها، از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده، د ر درون تشکل ها و احزاب و بین احزاب و نیز با حکومت را شامل می شود. این سویه دموکراسی، اینک هر چه بیشتر مولفه ها و خطوط اصلی روشن تر و شفاف تری به خود یافته است. بتدریج آشکار تر می شود حزب و تشکلی که در درون خود و یا در مناسبات با دیگر احزاب و سازمان ها، متکی بر اصول و موازین دموکراتیک نباشد، مشکل است بتوان تصور کرد که قادر باشد در دراز مدت برای استقرار دموکراسی در ایران یار و یاوری بوده و سد و مانع نباشد و یا به آن تبدیل نگردد. در همین راستا تلاش برای گسترش و انکشاف هرچه بیشتر این فرهنگ در میان پایوران و تلاشگران شاخه ها و جریان های مختلف سیاسی- اجتماعی کشور ما، میان آنان که برنامه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و انتخاب های مختلف اجتماعی دارند، از اهمیت فوق العاده فرهنگی، سیاسی و تاریخی برخوردار است. امید که این تلاش ها هرچه گسترده تر گردد.
اکنون پایه های مادی و نظری و گفتمانی این امر بسیار مهیا تر است. ارزش های فرهنگی ارجمندی گسترده و کم و بیش فراگیر شده اند. اعتقاد به عدم انحصار حقیقت، گریز از نگرش های سیاه و سفیدی ودر مقابل، رنگین و رنگین کمانی دیدن جهان و جهان سیاست، در گذشته و تاریخ نزیستن ونگاه به آینده داشتن و در عین حال و همزمان اتکا به خرد سنجشگر و انتقادی و از تاریخ آموختن، از جمله منش ها و نگرش هایی هستند که در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی ایرانی به تدریج به روال و هنجار تبدیل می شوند.
جنبش سبز، جنبش بزرگ و شکوهمند جاری برای حقوق مدنی و شهروندی در ایران نیز هرچه بیشتر این نکته را آشکار کرد که مساله اصلی ای که جامعه و سیر تکوینی و تاریخی رویداها، حل آن را در دستور خود نهاده است، مساله استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. نهادینه شدن و پذیرش این موضوع در سطح گسترده، هم مناسبات و نوع تنظیم روابط بین جریان ها و شاخه های مختلف سیاسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و هم به گونه ای بر بنیادهای تشکل و سازمانیابی هریک از آن ها موثر خواهد بود. موصوع سازمانیابی براساس شکل نظام آتی کم رنگتر و ناضرورتر خواهد شد و مناسبات همه آنانی که خود را جزئی از نیروی دموکراسی خواه کشور و کوشنده راه استقرار دموکراسی در ایران می دانند، به گونه ای همبسته تر و همنوا تر رقم خواهد خورد.بویژه مسئولیت متقابل گرایش های سیاسی که ریشه در تاریخ کشور دارند، در برابر یکدیگر افزایش خواهد یافت. هیچ کس و هیچ گرایشی نمی تواند نسبت به سرنوشت و راه و روش آن دیگری بی تفاوت باشد. دوران خطوط متنافر و هم گریز و یا خطوط موازی که هیچ گاه یکدیگر را قطع نمی کنند، می رود که به سر رسد.
در این راستا هم آوایی و هم رایی برسر آماج های مشترک سیاسی ضرور و تلاش برای درک و فهم زاویه نگرش و روانشناسی آن دیگری، یاری رسان خواهد بود. ضرورت هم آوایی و هم رایی بر سر آماج های مشترک، خود را در پایبندی عملی به موضوع اصلی استقرار یک نظام دموکراتیک در کشور که در فرجام، امر جایگزینی جمهوری اسلامی و نفی اسلام سیاسی و اسلام در قدرت خواهد بود به نمایش می گذارد. همچنین در هم نوایی در مقابله با خطرها و تلاش هایی خواهد بود که در خارج و در داخل کشور، به تاراج بردن و گنجاندن جنبش بزرگ و جوان و شاداب سبز را در ظرفی کوچک و بی مقدار، هدف قرار داده اند.
بار دیگر برای این کنگره و حزب مشروطه ایران در راه استقرار دموکراسی در ایران آرزوی موفقیت می کنم.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

پست‌های مرتبط

کنگره سبز، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

admin

گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

admin

قطعنامه کنگره هشتم، کنگره سبز

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر