برچسب: ارتشیان

پشتیبانی جمعی از ارتشیان داخل از بیانات ۱۳ خرداد شاهزاده

0
بنام ایران وبرای نظم و همبستگیدرتاریخ سیزدهم خرداد ماه شاهزاده رضا پهلوی فرمودند:به ارتشیان: همانطور که در مقابل دشمن خارجی،از کشور و ملت ایران...