برچسب: امیر حسین گنج بخش

متن سخنرانی آقای امیرحسین گنج بخش در کنگره حزب مشروطه ایران

0
قواعد دمکراسی خواهی در ایرانبا تشکر از حزب مشروطه ایران و به خصوص دکتر خسرو اکمل که لطف شخصی که همیشه نسبت به من...