برچسب: اکبر معارفی

ضرورت مبارزه فرهنگی سازمان یافته-متن سخنرانی آقای اکبر معارفی

0
یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع بشری و شکوفایی استعدادهای خلاق انسانی وجود تکثر در گفتمان اجتماعی بوده است. جوامعی که گفتمان اجتماعی در...