برچسب: بابک قطبی

بابک قطبی

0
بابک قطبیعضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

سخنرانی بابک قطبی رئیس شاخه برمن

0
سخنرانی بابک قطبی رئیس شاخه برمن برای گشایش چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) . شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در...