برچسب: بنیاد نامه

بنیاد نامه

0
بنیاد نامه بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف هموندان و مسوولیت های حزبی را تعیین می کند....