برچسب: بنیاد نامه

بنیاد نامه

0
بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف هموندان و مسوولیت های حزبی...