برچسب: حزب مشروطه ایران لیبرال

سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان

0
سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)  https://youtu.be/_zt7hDxt1ao