برچسب: دبیرکل حزب مشروطه ایران

فواد پاشایی-دبیر کل

0
سخنرانی فواد پاشایی دبیرکل حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

سخنرانی فواد پاشائی دبیر کل حزب در کنگره دهم

0
فواد پاشائی دبیر کل حزب در کنگره 2014 حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) ‏ با ابراز بهترین درودها خدمت شما، خانم‌ها، آقایان میهمانان گرامی و...

گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

0
سخنرانی آقای فواد پاشائی دبیر کل حزب مشروطه ایران خانم ها، آقایان میهمانان گرامی یک ساله گذشته در تاریخ ملت ما جای بزرگی خواهد داشت و طبیعی...