برچسب: دفاع از حق زندگی

دفاع از «حق زندگی»

0
فراخوان برای اعلام میثاق با هدف دفاع از حق زندگی "میثاق حق زندگی" مبتنی بر مبنای حقوق شهروندی و بمثابه اهم حقوق شهروندی را جمعی از...