برچسب: دکتر تقی آل رضا

دکتر تقی آل رضا

0
دکتر تقی آل رضا مدیرعامل و بنیانگذار ADM Associates ، Inc است. در این نقش ، او به هر پروژه ADM کمک می کند....