برچسب: دکتر شاهین فاطمی

سخنرانی پرفسور شاهین فاطمی رایزن حزب مشروطه ایران

0
فیلم سخنرانی پرفسور شاهین فاطمی رایزن حزب مشروطه ایران در کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   https://youtu.be/FitWf1QRsOE