برچسب: شهبانو فرح پهلوی

همایش گرامیداشت زادروز شهبانو فرح پهلوی

0
همایش گرامیداشت زادروز شهبانو فرح پهلویشعله های مشعل فرهنگ و هنر دوران پادشاهان پهلوی در فضای تیره و تاریکی که از چهار دهه گذشته...