برچسب: شورای مرکزی

بابک قطبی

0
بابک قطبیعضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

امیر صدری

0
امیر صدری عضو پیشین شورای مرکزی حزب مشروطه ایران

شورای مرکزی

0
شورای مرکزی حزب که مسوولیت اداره حزب را بر عهده دارد، هر دو سال یک بار در کنگره های حزبی با رای مخفی و...