برچسب: صدایی رسا

توماج ، صدایی رسا

0
حکم اعدام توماج، حکم نابودی آزادی بیان و هنر در ایران است جمهوری جنایتکار اسلامی بار دیگر بر آن شده است تا یکی از جوانان...